Stary tryb (przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019)

Na mocy przepisów art. 179 ust 1 i 2 ustawy 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.):

  • przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli przed dniem 1 października 2018 r. są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2202);
  • w okresie od dnia wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Tak więc przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. są przeprowadzane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.) oraz odpowiedniego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z 2011 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. albo 2018 r. – w zależności od daty wszczęcia przewodu.

Do 30 kwietnia 2019 r. doktoranci, którzy zaczęli studia trzeciego stopnia przed rokiem akademickim 2019/20, mogli otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Jeśli tego nie zrobili, będą mogli wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 1 października 2019 r. W tym przypadku jednak – postępowanie przebiegnie już według nowych zasad.

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku (zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Datą graniczną zaś zamknięcia przewodu doktorskiego wszczętego na starych zasadach jest 31 grudnia 2023 r. Dokładny terminarz dotyczący studiów doktoranckich (wynikający z przepisów przejściowych):

  • rozpoczęcie studiów doktoranckich (na starych zasadach): przed rokiem akademickim 2019/2020
  • wszczęcie przewodu doktorskiego (na starych zasadach): najdalej do 30 kwietnia 2019 r.
  • zakończenie studiów doktoranckich (na starych zasadach): najdalej do 31 grudnia 2023 r.
  • zakończenie przewodu doktorskiego (na starych zasadach): najdalej do 31 grudnia 2023 r.
  • rozpoczęcie kształcenia w szkole doktorskiej (na nowych zasadach): od 1 października 2019 r.

W przypadku przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 1 października 2018 r. i kontynuowanych obecnie oraz przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w kwestiach ich finansowania stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. obowiązujące przed dniem 1 października 2018 r. W związku z tym, w przypadku przewodów doktorskich finalizowanych na podstawie dotychczasowych regulacji, opłata za przeprowadzenie przewodu pobierana jest m.in. na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (tekst jedn. Dz. U z 2014 r., poz. 48).