Harmonogram oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego w roku 2021 pobierz

Harmonogram oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego w roku 2022

 1. Zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 19-20 Regulaminu Szkoły Doktorskiej (tekst jedn. załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2020-2024 Senatu UO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 207/20162020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego) przeprowadzana jest ocena śródokresowa doktorantów Szkoły Doktorskiej UO.
 2. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisje ds. oceny śródokresowej, powołane przez dyrektora Szkoły Doktorskie UO, w skład których wchodzą 3 osoby, w tym:
  1) osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza UO, wskazana przez Radę Instytutu, która uzyskała pozytywną opinię Rady Programowej Szkoły Doktorskiej;
  2) dwie osoby wskazane przez Radę Instytutu, właściwą dla dyscypliny wskazanej w indywidualnym planie badawczym, posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w tej dyscyplinie, zatrudnione w Uniwersytecie, które uzyskały pozytywną opinię Rady Programowej Szkoły Doktorskiej.
 1. Promotor, promotorzy albo promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami Komisji, ale mogą brać udział w jej posiedzeniu.
 2. Członkowie Komisji spośród swojego grona wybierają przewodniczącego.
 3. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za:

1) organizację spotkania dotyczącego oceny śródokresowej;
2) w przypadku przeprowadzania spotkania Komisji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przekazania do członków Komisji oraz doktoranta, którego ocena dotyczy, informacji umożliwiających dołączenie do spotkania (link);
3) przekazanie do sekretariatu Szkoły Doktorskiej UO w terminie ustalonym w harmonogramie oceny śródokresowej wyniku oceny śródokresowej i protokołu posiedzenia Komisji.

 1. W przypadku posiedzenia komisji w formie stacjonarnej protokół podpisują wszyscy członkowie komisji; w przypadku posiedzenia zdalnego – przynajmniej jedna osoba bierze udział w posiedzeniu za pomocą łączą internetowego – protokół podpisuje wyłącznie przewodniczący komisji i należy obowiązkowo dołączyć nagranie z posiedzenia.
 2. Doktorant podlega ocenie śródokresowej na podstawie:
  1) pisemnego sprawozdania z postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego zaopiniowanego przez promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego – waga 65%;
  2) oceny rozwoju naukowego doktoranta – waga 25%;
  3) prezentacji doktoranta z realizacji planu – waga 10%.
 1. Pisemne sprawozdanie z postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego zaopiniowane przez promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego doktorant przedkłada w formie papierowej i elektronicznej dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UO co najmniej 30 dni przed planowanym terminem oceny śródokresowej. Do sprawozdania doktorant załącza dokumenty potwierdzające wykonanie poszczególnych punktów indywidualnego planu badawczego lub dokumenty uzasadniające zmianę wstępnych założeń oraz wykaz dotychczasowego dorobku naukowego. Doktorant może również wykazać się działaniami wykraczającymi poza indywidualny plan badawczy.
 2. Każdemu doktorantowi dyrektor Szkoły Doktorskiej UO ustala indywidualny termin oceny śródokresowej.
 3. Dyrektor Szkoły Doktorskiej UO zawiadamia mailowo o terminie oceny śródokresowej doktoranta oraz promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem Komisji.
 4. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
 5. Przewodniczący Komisji, nie później niż w terminie 15 dni od dnia przeprowadzenia oceny śródokresowej przekazuje dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UO wynik oceny wraz z uzasadnieniem oraz protokół z posiedzenia Komisji.
 6. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 7. W przypadku pozytywnej oceny śródokresowej komisja może przedstawić rekomendacje odnośnie dalszej realizacji indywidualnego planu badawczego.
 8. Negatywny wynik oceny śródokresowej skutkuje skreśleniem z listy doktorantów.
 9. Od negatywnej oceny śródokresowej doktorant może złożyć odwołanie do Rady Programowej Szkoły Doktorskiej, za pośrednictwem dyrektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Komisji ds. oceny śródokresowej.
 10. Rada Programowa Szkoły Doktorskiej rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.
 11. Przed wydaniem decyzji Rada Programowa Szkoły Doktorskiej zapoznaje się z opinią Komisji ds. oceny śródokresowej.
 12. Decyzja Rady Programowej Szkoły Doktorskiej jest ostateczna.
Czynność Data
Przekazanie do dyrektorów Instytutów właściwych dla dyscyplin wskazanych w indywidualnych planach badawczych listy doktorantów z danej dyscypliny podlegających ocenie śródokresowej w 2021 r. do 14.01.2022 r.
Przekazanie przez dyrektorów Instytutów do dyrektora Szkoły Doktorskiej UO nazwisk rekomendowanych członków komisji ds. oceny śródokresowej do 9.03.2022 r.
Zaopiniowanie kandydatów na członków komisji ds. oceny śródokresowej przez Radę Programową Szkoły Doktorskiej do 18.03.2022 r.
Powołanie przez dyrektora Szkoły Doktorskiej UO komisji ds. oceny śródokresowej do 1.04.2022 r.
Ustalenie przez dyrektora Szkoły Doktorskiej UO terminów posiedzeń komisji ds. oceny śródokresowej do 20.05.2022 r.
Dostarczenie przez doktorantów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej karty oceny śródokresowej (w wersji papierowej i elektronicznej) najpóźniej na 30 dni przed terminem posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej
Przekazanie do członków poszczególnych komisji ds. oceny śródokresowej zestawu dokumentów dotyczących oceny śródokresowej ocenianych doktorantów (w wersji elektronicznej) najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej
Przeprowadzenie oceny śródokresowej (spotkanie komisji, prezentacja doktoranta, rozmowa z doktorantem) od 26.06.2022 r. do 15.07.2022 r.
Udostępnienie wyników oceny śródokresowej na bieżąco; najpóźniej do 29.07.2022 r.

 

Imię i nazwisko doktoranta Data posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej
Iga Gawrońska 27.06.2022
Dominika Maziarz 27.06.2022
Marlena Kardela 28.06.2022
Pamela Podchorodecka 28.06.2022
Jerzy Pogrzeba 28.06.2022
Maria Leśniowska 29.06.2022
Arkadiusz Siwko 30.06.2022
Kamil Szołdra 11.07.2022
Magda Szolc 08.07.2022
Ksymena Matysek 28.06.2022
Edyta Karczmarska 04.07.2022
Cyprian Tkacz 30.06.2022