Dla doktorantów


Szkoła doktorska to zupełnie nowa forma kształcenia doktorantów wprowadzona od 1 października 2019 r. do systemu szkolnictwa wyższego na mocy przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), tzw. Ustawy 2.0… czytaj dalej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego jako forma kształcenia przygotowująca do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk teologicznych…  czytaj dalej

Stypendia i ubezpieczenia


Systemem stypendialnym objęci są wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat czytaj dalej

Od 1 października 2019 r. ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi objęte zostali doktoranci ze szkół doktorskich otrzymujący stypendium doktoranckie… czytaj dalej

Doktorat


Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli przed dniem 1 października 2018 r. są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych.

Do 30 kwietnia 2019 r. doktoranci, którzy zaczęli studia trzeciego stopnia przed rokiem akademickim 2019/20, mogli otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Jeśli tego nie zrobili, będą mogli wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 1 października 2019 r. W tym przypadku jednak – postępowanie przebiegnie już według nowych zasad czytaj dalej

Przygotowanie rozprawy doktorskiej nowych zasadach, tj. na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, może nastąpić w ramach kształcenia w szkole doktorskiej albo w trybie eksternistycznym.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce to senat (w uczelni) albo rada naukowa (w instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie międzynarodowym) określa sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora czytaj dalej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola