77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 51/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załączniki do Uchwały nr 9/2019 Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego:

Załącznik nr 1 – Indywidualny plan badawczy

Załącznik nr 2 – Karta oceny śródokresowej

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie semestralne

Załączniki do Uchwały nr 225/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

Załącznik nr 2 – Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Załącznik nr 3 – Oświadczenie autora pracy o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich

Załącznik nr 4a – Oświadczenie kandydata o wkładzie w powstanie przedłożonej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 4b – Oświadczenie współautora o wkładzie w powstanie przedłożonej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 5 – Wykaz publikacji naukowych kandydata

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o pokryciu kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Załącznik nr 7 – Oświadczenie kandydata o przebiegu wcześniejszego przewodu doktorskiego/postępowania o nadanie stopnia doktora