Załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 51/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik do Uchwały nr 9/2019 Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego:

Załącznik nr 1 – Indywidualny plan badawczy

Załączniki do Uchwały nr 27/2021 Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego:

Załącznik nr 1 – Karta oceny śródokresowej

Załącznik nr 2 – Protokół komisji ds. oceny śródokresowej

Załącznik nr 3 – Ocena jakości opieki naukowej

Załącznik nr 4 – Sprawozdanie semestralne

Załączniki do Uchwały nr 225/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. (t.j. z dnia 16 lutego 2023 r.) w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków do pełnienia funkcji promotora

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji promotora pomocniczego

Załącznik nr 4 – Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Załącznik nr 5 – Oświadczenie autora pracy o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich

Załącznik nr 6a – Oświadczenie kandydata o wkładzie w powstanie przedłożonej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 6b – Oświadczenie współautora o wkładzie w powstanie przedłożonej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 7 – Wykaz publikacji naukowych kandydata

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o pokryciu kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Załącznik nr 9 – Oświadczenie kandydata o przebiegu wcześniejszego przewodu doktorskiego/postępowania o nadanie stopnia doktora

Inne załączniki do pobrania:

Oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Oświadczenie w sprawie ORCID

Oświadczenie o rezygnacji z kształcenia w Szkole Doktorskiej

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o zmianę promotora

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

Wniosek o zawieszenie kształcenia

Wniosek o umorzenie przewodu doktorskiego

Wzór formularza umożliwiającego bezpośredni kontakt z wnioskodawcą

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku obcym