Szkoła Doktorska UO

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego jako forma kształcenia przygotowująca do uzyskania stopnia doktora została powołana do istnienia na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego. 

DYSCYPLINY WIODĄCE Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego kształci w dyscyplinach w których Uniwersytet Opolski posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. W ramach dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk teologicznych prowadzimy kształcenie w nastepujących dyscyplinach:

 • ekonomia i finanse,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • informatyka,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki prawne,
 • nauki teologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia. 

DOKTORATY WDROŻENIOWE program “Doktorat wdrożeniowy” finansowany jest  przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego. Tym samym program zakłada jednoczesną pracę doktoranta w przedsiębiorstwie i odpowiedniej jednostce naukowej (uczelnia, instytut badawczy) pod nadzorem dwóch opiekunów merytorycznych – z ramienia przedsiębiorcy i jednostki naukowej. To ogromna szansa dla rozwoju współpracy między nauką a biznesem, korzystna dla obu stron. Młody naukowiec zyskuje nowe zasoby wiedzy w wymiarze praktycznym, uczy się jak można efektywnie wykorzystać wiedzę i wyniki prac badawczych w praktyce biznesowej. Nie bez znaczenia są oczywiście etat oraz dodatkowe – poza stypendium ministerialnym – wynagrodzenie. Doktoraty wdrożeniowe to również szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego specjalistę, który poświęci kilka lat na pracę i badania naukowe skupione na celach, jakie chce osiągnąć dana firma.

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU SKŁADANYM W RAMACH PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” OD EDYCJI V

PROGRAMY I KONKURSY Narodowe Centrum Nauki (NCN) przewiduje dla uczestników studiów doktoranckich szeroki wachlarz wsparcia finansowego, na badania podstawowe z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego, jak również na staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, kierując je bezpośrednio do tej grupy odbiorców – np. jako kierowników projektów, bądź jako członków zespołów badawczych, w następujących typach konkursów:

OPUS – konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od etapu ich kariery naukowej. Nie ma w nim limitu finansowania dla jednego projektu badawczego. Otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

PRELUDIUM – na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

PRELUDIUM BIS – skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs  wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

ETIUDA na stypendia doktorskie – konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Dofinansowanie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Do konkursu dopuszczane są te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów (uczestników szkoły doktorskiej).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje również wsparcie finansowe w formie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Doktoranci mogą także liczyć na wsparcie i możliwość udziału w ciekawych projektach w ramach programów Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

LIDER – Program ma charakter elitarny, a skierowany jest do przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. Głównym celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, stymulowanie mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz między jednostkami naukowymi. Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace naukowe. Doktoranci mogą również korzystać z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program im. Iwanowskiej, którego celem jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. O udział w programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi różnych krajów poprzez finansowanie mobilności akademickiej:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych Freemover;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Doktorantom oferujemy:

 • bezpłatne kształcenie,
 • stypendium doktoranckie przez 4 lata kształcenia w kwocie 2104,65 netto  do oceny śródokresowej i w kwocie 3424,29 netto po uzyskaniu  pozytywnej ocen śródokresowej,
 • urlopy rodzicielskie dla doktorantów,
 • dostęp do zasobów bibliotecznych i baz danych (e-biblioteka),
 • elastyczny program kształcenia, w tym kształcenie w formie zdalnej,
 • legitymacje doktoranta

Osoby kształcące się w Szkole Doktorskiej UO uzyskują wiedzę specjalistyczną w wybranych dyscyplinach naukowych, kształcą umiejętności badawcze, oraz zdobywają doświadczenie niezbędne do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, działalności organizacyjnej i dydaktycznej.