Systemem stypendialnym objęci są wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

Ile wyniesie stypendium wypłacane od 1 stycznia 2023 roku?

  • Minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową: 2667,70 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3468,01 zł brutto,
  • Minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej: 4109,70 zł brutto a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4910,01 zł brutto,

Stypendia doktoranckie są nieopodatkowane, ale podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż z dniem wejścia w życie – 1 lipca 2020 r. – ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), stosownie do jej art. 6, podmioty prowadzące szkoły doktorskie zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od kwoty stypendium doktoranckiego.

WAŻNE! Stypendium ze szkoły doktorskiej można pobierać z innymi stypendiami.

Dodatkowe informacje na ten temat czytaj dalej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

Art. 209.

1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

1a. Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.

2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2.

4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;

2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

5. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.

6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

7. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.

8. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.

9. Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską.

10. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;

2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 16)

  • Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 7210,00 zł.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.)

Art. 21 ust. 1 pkt 39

Wolne od podatku dochodowego są:

– stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. (załącznik do uchwały nr 207/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego)

§ 31

  1. Doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie na zasadach określonych w ustawie.
  2. Rektor wydaje zarządzenie w sprawie stypendium doktoranckiego określając jego wysokość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Stypendium doktoranckie wypłacane jest co miesiąc nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do końca miesiąca.
  4. Prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata statusu doktoranta lub po upływie okresu określonego w art. 209 ust. 2 i 3 ustawy.