Wydanie dyplomu i odpisu dyplomu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r., poz. 1837 z późn. zm.), które określa wysokość opłaty za wydanie odpisu dyplomu w języku polskim i języku obcym lub za wydanie duplikatu dyplomu znajduje zastosowanie w odniesieniu do postępowań awansowych wszczynanych od 1 października 2019 r.

W przypadku postępowań awansowych wszczętych przed dniem 1 października 2018 r. i kontynuowanych obecnie oraz postępowań awansowych wszczynanych do dnia 30 kwietnia 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. obowiązujące przed dniem 1 października 2018 r. W związku z tym, w przypadku przewodów doktorskich finalizowanych na podstawie dotychczasowych regulacji, opłata za wydanie dyplomu oraz jego odpisu pobierana jest na podstawie przepisów odpowiedniego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z 2011 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. albo 2018 r. – w zależności od daty wszczęcia przewodu.

Osoba, której nadano stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego otrzymuje odpowiednio oryginał dyplomu doktorskiego albo dyplomu habilitacyjnego oraz odpis tego dyplomu według wzorów określonych w uchwale nr 233/2016-2020 Senatu UO z dnia 21 listopada 2019 r.

Ponadto może otrzymać na pisemny wniosek złożony w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej UO, odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub łacinie, według wzorów określonych w uchwale nr 15/2020-2024 Senatu UO z dnia 17 września 2020 r.

W celu otrzymania odpisu dyplomu doktora w tłumaczeniu na język obcy należy w ciągu 14 dni od dnia nadania stopnia złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (pobierz)
 • dowód wpłaty za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

W przypadku utraty oryginału odpisu, osoba której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego może wystąpić z pisemnym wnioskiem o wykonanie duplikatu.

Wydanie dyplomu następuje po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich spraw merytorycznych i zobowiązań finansowych, związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego/ postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo postępowania habilitacyjnego/ postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Odbierając dyplom należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom oraz dowód osobisty.

Opłaty za wydanie dyplomu doktorskiego/habilitacyjnego

Stary tryb (wszczęte i procedowane przed 30 kwietnia 2019 r.)

1) za dyplom doktorski albo habilitacyjny wraz z odpisem w języku polskim – 120 zł;
2) za odpis dyplomu doktorskiego albo habilitacyjnego w tłumaczeniu na język obcy – 80 zł.
3) za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego albo habilitacyjnego pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału dyplomu, czyli 180 zł.

Nowy tryb (wszczęte i procedowane po 1 października 2019 r.)

1) za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego albo dyplomu habilitacyjnego – 60 zł
2) za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego albo dyplomu habilitacyjnego w języku obcym – 80 zł
3) za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego albo dyplomu habilitacyjnego – 90 zł

Wpłat należy dokonać na Rachunek Uniwersytetu Opolskiego

Santander Bank Polska S.A. nr 08 1090 2138 0000 0001 4343 6169

W tytule przelewu proszę wpisać:

opłata za wydanie dyplomu doktorskiego/habilitacyjnego, imię i nazwisko

 

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. poz. 1383)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r. poz. 1937 z późn. zm.)

Uchwały Senatu UO:

 1. Uchwała nr 233/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim
 2. Uchwała nr 15/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim w tłumaczeniu na języki obce

Zarządzenia Rektora:

 1. Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opłat za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego i ich duplikatów w Uniwersytecie Opolskim