77 452 7581 lub 77 452 7586 szkoladoktorska@uni.opole.pl

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 2. Wyciąg z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)
 3. Wyciąg z przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.)

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. poz. 1383)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim , postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206, poz. 1219)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2012 r. poz. 990)
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571)
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1838)
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 179, poz. 1067)
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r., poz. 1877)
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r. poz. 1937)

Dokumenty Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów:

 1. Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie postępowań o awans naukowy prowadzonych na zasadach dotychczasowych po dniu 30 września 2019 r.
 2. Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie procedowania postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora
 3. Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni
 4. Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

Uchwały Senatu UO:

 1. Uchwała nr 225/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. (t.j. z dnia 16 lipca 2020 r.) w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
 2. Załączniki do uchwały nr 225/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. (t.j. z dnia 16 lipca 2020 r.) w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 3. Uchwała nr 233/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego wydawanych w Uniwersytecie Opolskim

Zarządzenia Rektora:

 1. Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opłat za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego i ich duplikatów w Uniwersytecie Opolskim

Komunikaty:

 1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie możliwości pobierania opłat od osób ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora
 2. Komunikat 01/2019 Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie stosowania przepisu 31 ust. 2 regulaminu studiów doktoranckich.